top of page

Hadia Tajik på besøk ved ATS Gjøvik/Toten AS!

Denne uken hadde ATS besøk av nestleder i AP Hadia Tajik og Gjøvik arbeiderparti representert ved Even Solhaug, Tone Lise Kvernlien, Bjug Ringstad og Stian Simensen.


Her fikk de informasjon om bedriftens historikk og produksjon.

Videre fikk de høre om hvilke utfordringer bedriften ser for seg fremover, da med særlig fokus på utviklingshemmede og deres muligheter i et arbeidsmarked.

VTA er det eneste arbeidsmarkedstiltaket der utviklingshemmede inngår som en sentral målgruppe. Gjennom tall fra Arbeid og Inkluderingsdepartementet så viser utviklingen at utviklingshemmede representerer en fallende andel i dette tiltaket (71 % i 1994, 35 % per april 2010).

Det ble presenterte et utdrag fra funn i prosjektet «Sysselsetting og aktivitetstilbud for utviklingshemmede i Gjøvik Kommune». Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Gjøvik kommune, ATS og NFU. Disse funnene viser blant annet at det er mange unge med diagnosen utviklingshemming som i dag er på tur ut fra videregående skole som vil ha et behov for VTA (Varig tilrettelagt arbeid) de kommende årene. Anslagsvis 13- 15 de neste 3 årene bare i Gjøvik.

Foruten dette ble det og poengtert at det også er mange andre mennesker i samfunnet som ikke mestrer et ordinært arbeidsliv og har behov for VTA både nå og i fremtiden. Pr i dag står det 10 personer på venteliste i Gjøvik kommune for å få plass ved bedriften.


Ats legger særlig vekt på livskvalitet og utvikling for sine deltakere og la frem funn fra Doktorgradsavhandling gjort av Stian Reinertsen (NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) fra 2009-2015, som blant annet fastslår at:

• Utviklingshemmede i skjermede virksomheter rapporterer høyere grad av livskvalitet sammenlignet med utviklingshemmede i kommunale dagtilbud.

• Utviklingshemmede i skjermede virksomheter rapporterer signifikant høyere skåre innenfor dimensjonene Kompetanse/produktivitet og uavhengighet sammenlignet med utviklingshemmede i dagtilbud.Videre fremmet ATS hvilke utfordringer/ bekymringer de ser ved anbudsutsetting av arbeidsrettede tiltak og hvilke konsekvenser dette har hatt og vil kunne få i fremtiden.

Hadia viste stor interesse og kunne fortelle at hun ser de samme utfordringene som vi presenterte og ønsket å ta med seg informasjonen hun fikk videre til stortinget.

Etter dette var det omvisning i bedriften der politikerne fikk mulighet til å hilse på, og snakke med arbeidstakere og se hva de jobber med.

Vi takker for et flott besøk og setter pris på at søkelyset blir satt på noe som er et viktig samfunnsansvar.


댓글


bottom of page